Intern Reglement

 1. Algemene Bepalingen
   1. De Kynologische Verenging De Hondenvrienden Middelkerke heeft een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” bij de maatschappij Baloise Insurance ondertekend.
   2. Ieder lid, instructeur, medewerker en vrijwilliger die op de een of andere manier met de hondenschool verbonden is, dient dit huishoudelijk reglement na te leven.
   3. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Kynologische Vereniging De Hondenvrienden Middelkerke. Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.
   4. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil betreffende de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.
   5. De Kynologische Vereniging De Hondenvrienden Middelkerke is aangesloten bij de KKUSH onder het aansluitingsnummer 869, waarvan zij de algemene reglementering en bestaande opleidingsprogramma’s volgt. Specifiek is de vzw aangesloten bij de secties 4B van de vergadering der afgevaardigden.
   6. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.
   7. Elke hond dient correct ingeënt te zijn en voorzien van een Europees Paspoort dat men dient voor te leggen bij inschrijving.
   8. De minimum leeftijd van de geleider is 14 jaar, mits bekwaam en vergezeld van tenminste 1 ouder die gedurende heel de duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club.
   9. De honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen aan de bezoekers van de kantine.
   10. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen.
   11. Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen.
   12. Duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden worden niet toegelaten tot de les.
   13. Wanneer een geleider zijn hond grof behandelt en/of zich niet houdt aan de instructies van de instructeur, kan hij onmiddellijk van het terrein gezet worden en door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.
   14. Prikbanden en toestellen op elektriciteit zijn absoluut verboden.
   15. Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het te allen tijde verboden te spelen op en met de toestellen.
   16. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

  1. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.
  2. Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan dit reglement, zal ieder lid daarvan op de hoogte worden gebracht en verplicht zijn deze te aanvaarden.
 2. Lidmaatschap en lidgelden
  1. Het lidmaatschap duurt altijd 12 maanden en gaat in op de eerste van de maand van toetreding.
  2. Het lidmaatschap eindigt door:
   • Opzegging door het lid.
   • Door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum.
   • Door opzegging namens de vereniging. Deze kan alleen worden uitgesproken door de algemene ledenvergadering wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.
  3. Het lidgeld wordt bepaald op:
   • Voor werkende leden bij inschrijving: 96 €
   • Voor steunende leden: vanaf 36 € (steunende leden zijn niet trainende leden)
  4. Personen die aangesloten zijn bij een door de K.K.U.S.H. erkende club kunnen meetrainen mits een bijdrage van 1,25 € per les.
  5. Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.
  6. De eerste les wordt beschouwd als proefles en is als dusdanig gratis.
  7. Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald.
 3. Verantwoordelijkheden van de geleiders
  1. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht.
  2. Bij elke vorm van mishandeling op de hond kan de geleider van het terrein gestuurd worden.
  3. Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.
  4. Op de parking, terreinen en kantine dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.
  5. Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes.
  6. Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op een trainingsterrein, wordt er een boete aangerekend van 50 cent. De boetes worden vereffend door middel van boetejetons aan de instructeur. Voor de reinheid op het terrein is het aangeraden in het bezit te zijn van poepzakjes.
  7. De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.
  8. Dronken geleiders worden niet toegelaten.
  9. Het is verboden te roken tijdens de lessen.
  10. Tijdens de lessen wordt geen gebruikt gemaakt van gsm-toestellen, tenzij in erg dringende gevallen.
  11. Iedere geleider brengt een eigen apporteervoorwerp mee en houdt dit gedurende heel de les bij zich.
  12. Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevolgd.
  13. Bij eventuele problemen kan u zich wenden tot een hoofdinstructeur en of een bestuurslid.
  14. De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve niet te laat te komen.
  15. Leden hebben de mogelijkheid om, buiten de trainingsdagen, gebruik te maken van de terreinen en toestellen. Leden verbinden zich ertoe om de terreinen enkel te gebruiken als trainingsplein en het gebruikte materiaal terug te plaatsen.
  16. Het is de leden toegestaan in andere verenigingen deel te nemen aan de lessen, voor zover deze vereniging aangesloten is bij de KKUSH. Voor het geval het een club betreft niet aangesloten bij de KKUSH, volgt onmiddellijke vernietiging van het lidmaatschap zonder verhaal op terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden of voordelen van andere aard.